Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Mục Tiêu Nghề Nghiệp - Một Cách Nhìn

Nhân dịp đọc được một bài báo nói về mục tiêu nghề nghiệp bằng tiếng Anh cùng với quan điểm, nên tôi sẽ tóm tắt lại và thêm thắt để nói lên suy nghĩ của bản thân về mục tiêu nghề nghiệp.

mục tiêu nghề nghiệp


 
;